IMPRESSUM

Webová stránka dostupná na adrese www.axians.sk (ďalej len “webová stránka”) je určená na osobné informácie návštevníkov.

 

Editor

Riaditeľ publikácie: Joachim Wűnsch, Division Lead, CEO, Axians Slovakia

Webová lokalita je majetkom Axians Slovakia s.r.o., so základným imaním 1 881 565 EUR, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,  Oddiel.: Sro, Vložka číslo: 32883/B, ktorej sídlo sa nachádza na adrese:

Plátennícka 19013/2

Tel: +421 (2) 58 273 111

IČ DPH: SK2021869597

 

Hosting webových stránok

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place,

South County Business Park, Leopardstown,

Dublin 18 D18 P521

Írska republika

Prijatie: +353 (1) 2953826

Webová lokalita je umiestnená v cloude spoločnosti Microsoft (Azure) na serveroch spoločnosti Microsoft umiestnených v Holandsku (hostingové centrum pre západnú Európu).

Ďalšie informácie: https://www.microsoft.com/fr-fr/trust-center/privacy

Kontakt: +33 9 70 01 90 90

 

Dizajn a programovanie

Tequilarapido
6 Place Garibaldi,
06300 Nice

La Jungle
50 Rue Didier Daurat
34170 Castelnau-Le-Lez

 

Právo Slovenskej republiky

Toto právne oznámenie sa riadi právom Slovenskej republiky.

 

Duševné vlastníctvo

Webová stránka je duševné dielo chránené Autorským zákonom. Akákoľvek reprodukcia alebo prezentácia, aj čiastočná, na akomkoľvek médiu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Axians Slovakia s.r.o.je zakázaná. Nedodržanie tohto zákazu predstavuje porušenie v zmysle Autorského zákona, ktoré môže viesť k občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti porušovateľa.

Webová lokalita a všetky jej súčasti, ako sú piktogramy, fotografie, obrázky, texty, animované videosekvencie so zvukom alebo bez neho, logá, názvy spoločností a akékoľvek iné prvky prítomné na webovej lokalite, sú predmetom práv priemyselného a/alebo duševného vlastníctva a v závislosti od prípadu sú majetkom spoločnosti Axians Slovakia s.r.o. alebo tretích strán, ktoré spoločnosť Axians Slovakia s.r.o. oprávnili na ich používanie.

Ochranná známka Axians a všetky ochranné známky uvedené na tejto webovej stránke sú registrované a chránené ochranné známky. Akékoľvek zobrazovanie a/alebo reprodukcia a/alebo čiastočné alebo úplné použitie týchto ochranných známok treťou stranou bez povolenia ich vlastníka je zakázané. Nedodržanie tohto zákazu predstavuje porušenie v zmysle Obchodného zákonníka, Autorského zákona a môže viesť k zodpovednosti porušovateľa. Okrem toho Axians Slovakia s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Používanie webovej stránky je na vlastné riziko návštevníka. Spoločnosť Axians Slovakia s.r.o. neposkytuje žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku.

Axians Slovakia s.r.o. nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame škody vyplývajúce z prístupu na webovú lokalitu a/alebo jej obsah alebo z ich používania vrátane nedostupnosti, straty údajov, poškodenia, zničenia a vírusov, ktoré môžu ovplyvniť počítačové vybavenie návštevníka a/alebo prítomnosť vírusov na webovej lokalite.

Axians Slovakia s.r.o. vynaložila všetku primeranú starostlivosť a zručnosť, aby poskytla spoľahlivý obsah webovej lokality, ale nezaručuje, že obsah neobsahuje nepresnosti a/alebo opomenutia. Preto Axians Slovakia s.r.o. nemôže niesť zodpovednosť za chyby alebo opomenutia, ani za nedostupnosť informácií alebo služieb.

Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke sú nezmluvné. Právne upozornenia sa môžu meniť a aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizovaná verzia bude prístupná na tejto webovej stránke a nadobudne účinnosť hneď po jej zverejnení. Pravidelne navštevujte túto webovú stránku, aby ste mali istotu, že ste vždy informovaní o aktuálnych právnych upozorneniach.

 

Odkazy na webové stránky tretích strán

Táto webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky alebo internetové zdroje.

Axians Slovakia s.r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek hypertextové odkazy v rámci webovej lokality na iné webové lokality alebo vo všeobecnosti na akékoľvek existujúce zdroje na internete.

Za používanie webovej stránky je zodpovedný výlučne návštevník. Spoločnosť Axians Slovakia s.r.o. neposkytuje žiadnu záruku, či už výslovnú alebo implicitnú. Pripomíname, že na nepridružené webové stránky sa vzťahujú ich vlastné podmienky používania. Odporúčame vám, aby ste si pred pokračovaním v prehliadaní prečítali ich zásady a podmienky používania.

 

Zakázané používanie webovej lokality

Návštevníci webovej stránky sa zaväzujú, že nebudú používať stránku (1) nezákonne a/alebo na nezákonné účely; (2) na poškodenie, úpravu, prerušenie, zastavenie alebo zmenu jej účinnosti; (3) na šírenie alebo inštaláciu počítačových vírusov.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 15.3.2024