NOVÁ LTS VERZIA ZABBIX 7.0 ​ JE KONEČNE TU!

Monitorujte IT s podporou Axians

Frontend

 • Možnosť ručne zadávať vstupné údaje pre Zabbix skripty cez popup okno
 • Multi-factor autentifikácia s využitím Time-Based One-Time Password alebo Duo Universal Prompt
 • Zjednodušené klonovanie hostov, šablón a máp. Zostala iba možnosť plného klonovania (full clone) s tlačidlom Clone
 • Top Triggers report – rozšírené možnosti filtrovania podľa názvu problému a tagov. Zmenil sa tiež spôsobu výpočtu – zobrazuje sa počet detegovaných problémov namiesto počtu zmien stavu
 • Zvýšenie limitov počtu znakov v konfiguračných poliach typu URL a poliach pre účely autentifikácie (User, Password) 
 • Limitovanie objemu spracovaných údajov pri testovaní predspracovania (item preprocessing) na 512KB. Pri monitoringu (mimo testovania) Zabbix server naďalej spracováva aj údaje nad 512kB.
 • Možnosť vypnúť logovanie aktivít LLD, network discovery a autoregistration procesu pre Audit log
 • Rýchlejšie vyhodnocovanie prístupových práv používateľov výrazne urýchľuje zobrazovanie stránok, pri ktorých sa vykonáva intenzívna kontrola prístupových práv

Widgety

Bolo pridaných niekoľko typov widgetov a bola rozšírená funkcionalita existujúcich widgetov:

 • Nové widgety Gauge, Pie chart, Top triggers, Honeycomb.
 • Host navigator a Item navigator umožňujú dynamicky ovládať zobrazené údaje v iných widgetoch podľa výberu hosta resp. itemu
 • Item history nahradil widget Plain text. Item history umožňuje využiť viacero spôsobov zobrazenia rôznych typov údajov (numerické, znakové, log, binárne, textové). Je možné použiť napr. progress bar, zobrazenie obrázkov z binárnych údajov alebo zvýrazniť text
 • Možnosť nastavenia časového intervalu pre agregáciu pre Item value a Top hosts widgety. Agregované hodnoty môžu byť zobrazené ako minimum, maximum, priemer, počet, súčet, prvá alebo posledná hodnota. Je možné vedľa seba zobraziť a porovnať agregované hodnoty z rôznych časových intervalov
 • Možnosť využiť všetky typy widgetov pre dashboardy na úrovni šablón (template dashboards)
 • Komunikačný framework pre widgety. Komunikácia medzi widgetmi umožňuje výberom zdroja údajov ovládať údaje zobrazené v iných widgetoch. Zdrojom údajov môže byť buď komnpatibilný widget z toho istého dashboardu, samotný dashboard alebo pre časové intervaly samotný widget
 • Rozšírená funkcionalita widgetu Host availability. Teraz umožňuje zobrazovať hosty s rozhraním Zabbix agent (active checks) a zobrazovať stav Mixed (keď má host viacero rozhraní s rôznymi stavmi)