NOVÁ LTS VERZIA ZABBIX 7.0 ​ JE KONEČNE TU!

Monitorujte IT s podporou Axians

Zabbix entity – Itemy, makrá a funkcie

Nová verzia prináša nové itemy a dodatočné možnosti konfigurácie makier a funkcií, ktoré opätovne posúvajú možnosti Zabbixu dopredu.

Itemy

 • Konverzia údajov typu floating point pri ukladaní do itemov typu integer – nevzniká unsupported item, desatinná čiarka je odstránená
 • Možnosť počítania riadkov vybraného typu vo Windows event logu – bol pridaný nový item eventlog.count pre Zabbix agenta/agenta 2
 • Nový typ itemu Browser – umožňuje komplexný monitoring webstránok a webových aplikácii použitím webového prehliadača (simulácia užívateľskej interakcie). Zber dát je realizovaný cez HTTP/HTTPS a prostredníctvom integráciou nástroja Selenium
 • Nové typy itemov typu Internal pre Zabbix server a Zabbix proxy
 • Nové a vylepšené itemy Zabbix agenta pre DNS monitoring net.dns.perf, net.dns.get
 • Nové itemy typu Simple check pre vmware a icmpping
 • Detekcia duplikátov Engine ID pre SNMPv3 – SNMP štandard vyžaduje unikátne Engine ID pre zariadenia monitorované pomocou SNMPv3 protokolu
 • Rozšírené možnosti predspracovania unsupported stavu itemu (item preprocessing) – možnosť pridať viacero krokov detegujúcich unsupported status itemu

Makrá

 • Možnosť využiť všetky typy widgetov pre dashboardy na úrovni šablón (template dashboards)
 • Komunikačný framework pre widgety. Komunikácia medzi widgetmi umožňuje výberom zdroja údajov ovládať údaje zobrazené v iných widgetoch. Zdrojom údajov môže byť buď komnpatibilný widget z toho istého dashboardu, samotný dashboard alebo pre časové intervaly samotný widget
 • Rozšírená funkcionalita widgetu Host availability. Teraz umožňuje zobrazovať hosty s rozhraním Zabbix agent (active checks) a zobrazovať stav Mixed (keď má host viacero rozhraní s rôznymi stavmi)

Funkcie

 • Nové funkcie trigger expressions a itemy typu calculated – jsonpath a xmlpath
 • Vylepšenia už existujúcich funkcií