• Activity Sector: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • LOCATION: Bratislava
 • COUNTRY: Slovensko
 • DURATION: 2004 – aktuálne trvá
 • YEAR: 2023

Centrálny finančný informačný systém pre verejné vysoké školy – IS SOFIA

IS SOFIA je centrálny finančný informačný systém na báze riešenia SAP pre 19 verejných vysokých škôl (VVŠ) na Slovensku. Obstarávateľom a prevádzkovateľom systému je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR).

IS SOFIA pokrýva všetky požiadavky VVŠ v oblasti ekonomického riadenia ako sú napríklad finančné účtovníctvo, vedenie rozpočtu, spracovanie miezd, obstarávanie a podnikateľská činnosť. IS SOFIA podporuje jednotnú metodiku výkazníctva a reportingu voči MŠVVaŠ SR. Prvá inštalácia IS SOFIA bola realizovaná v roku 2004, s postupným roll-outom riešenia na všetkých 19 VVŠ, pričom každá inštalácia zohľadňovala individuálne podmienky a potreby. Ako centrálne riešenie, IS SOFIA prináša výrazné zníženie nákladov na prevádzku a rozvoj celého systému. Od roku 2006 je v rámci projektu poskytovaná kontinuálna systémová podpora.

IS SOFIA má približne 11 000 používateľov a realizuje sa v ňom spracovanie miezd pre viac ako 25 000 zamestnancov VVŠ. Dodávateľom IS SOFIA je konzorcium spoločností Axians Slovakia s.r.o. (zmena obchodného mena spoločnosti S&T CEE Holding s.r.o. od 18.9.2023) a Eviden Slovakia s.r.o. (zmena obchodného mena spoločnosti Atos IT Solutions and Services s.r.o. od 3.7.2023).

Mission

 • Jednotný finančný informačný systém pre 19 verejných vysokých škôl na Slovensku.

Expertise

 • SAP ECC 6.0
 • SAP BW, SAP BI, SAP BO
 • SAP Solution Manager
 • SAP Process Integration
 • Zamestnanecký portál SAP ESS
 • Etalón rozvojových riešení
 • Integrácia externých systémov
 • Integrácia interných univerzitných systémov

Customer benefits

IS SOFIA pomáha VVŠ efektívne vyhodnocovať a kontrolovať hospodárenie a zároveň plánovať vlastné rozpočtové požiadavky. Systém podporuje jednotnú metodiku výkazníctva a reportingu voči MŠVVaŠ SR, poskytuje centrálnu údržbu a ďalší rozvoj systému. Súčasťou je tzv. Kompetenčné centrum MŠVVaŠ, ktorého úlohou je metodická a technická podpora a správa používateľov pre SAP podporu.
V rámci technickej prevádzky systému je poskytovaná služba centrálnej správy, administrácie a monitoringu systémov, a v rámci aplikačnej podpory je poskytovaný centrálny helpdesk a podpora používateľov v zmysle definovanej SLA.

Realizované rozvojové riešenia v rámci IS SOFIA:

 • Ekonomika univerzity až na úroveň projektov
 • Elektronická inventarizácia majetku
 • UNIKAN – univerzitná kalkulácia nákladov
 • PSM – riadenie rozpočtu (nástroj pre plánovanie, čerpanie, sledovanie rozpočtu)
 • Manažérsky Dashboard – manažérske reporty vytvorené nad dátovým skladom
 • Výročné správy – automatizované spracovanie výročných správ
 • Výkonové listy a výkonové ukazovatele
 • Zamestnanecký portál – funkčnosti a aplikácie pre zamestnancov VVŠ
 • Rozhrania na externé systémy (štátna pokladňa, akademický informačný systém ai.)

CONTACT

 • František Valigurčin – frantisek.valigurcin@axians.sk