Projektové riadenie

Project management

Axians Slovakia má bohaté skúsenosti s riadením komplexných implementačných projektov, pričom používa viacero metododológií – SAP Activate, ASAP, PRINCE2®, PROMET®. Nezávisle na zvolenej metodológii, používanie štandardizovaných, efektívnych techník riadenia projektov výrazne zvyšuje pravdepodobnosť ich úspešnej realizácie z hľadiska rozsahu, času a rozpočtu.

SAP Activate

Metodológia SAP Activate je agilnou metodológiou pre implementáciu alebo inováciu riešení spoločnosti SAP.

Metodika SAP Activate na základe skúseností poskytuje vopred zostavený implementačný obsah, akcelerátory, nástroje a osvedčené postupy, ktoré pomáhajú konzultantom dosahovať konzistentné a úspešné výsledky vo všetkých odvetviach a prostrediach zákazníkov.

Metodológiu SAP Activate je možné používať pre samostatné projekty alebo ako komponent v rámci služieb SAP Premium Engagement.

Metodológia SAP Activate pre implementácie on-premise je navrhnutá tak, aby podporovala projektové tímy pri novej implementácii riešení SAP v lokálnych a spravovaných súkromných cloudových prostrediach.

Metodológia SAP Activate využíva prístupy, ktoré významne urýchľujú dodávku projektu, zlepšujú zapojenie podniku a znižujú náklady na implementáciu a vlastníctvo:

  • opätovne využíva zdroje poznatkov a vopred vytvorený obsah, využíva osvedčené postupy
  • je postavený na Agile prístupe
  • zahŕňa formálne riadenie rizík a manažment kvality
  • umožňuje zákazníkom služieb Premium Engagement

SAP ASAP (Accelerated SAP)

Cieľom metodológie ASAP je optimalizovať čas, kvalitu a efektívne využívanie funkčnosti a zdrojov implementačného projektu. Zameriava sa na koordináciu všetkých prvkov, ktoré prispievajú k úspešnej implementácie. ASAP poskytuje jasný a stručný plán projektu a podrobne definuje jednotlivé implementačné aktivity.

Prínosy metodiky ASAP:

  • minimalizuje dĺžku času medzi inštaláciou a produktívnou prevádzkou
  • maximalizuje využitie kapacít SAP a zákazníka
  • zahrňuje procesne orientovaný prístup k implementácii a ku školeniam
  • zahrňuje a podporuje  skorú akceptáciu používateľmi
  • model (závery, výsledky …) z implementácie, môže byť použitý v následných implementáciách alebo upgradoch systému SAP
Axians Slovensko

PRINCE2®

Metodika PRINCE2 predstavuje všeobecnú metodiku, ktorú je možné využiť na akýkoľvek projekt bez ohľadu na rozsah, typ, organizáciu, miesto a kultúru. Metodika v sebe zahŕňa súbor princípov, tém a procesov. PRINCE2 je flexibilný naprieč projektami. Manažérsky kontroluje odchýlky od plánu. Štruktúrovane organizuje projekt od začiatku do konca. Štandardizuje terminológiu, zjednodušuje komunikáciu na projekte. Zainteresuje management, ale aj ostatné role na projekte tam, kde je to potrebné.

PROMET®

Metodika PROMET využíva modulárnu štruktúru. Jednotlivé moduly sú štruktúrované prehľadným a konzistentným spôsobom. Všetky činnosti prebiehajú podľa vopred definovaných fáz, pričom výsledky sa zaznamenávajú do vopred štruktúrovaných výsledkových dokumentov (šablón). Tie podporujú a uľahčujú efektívnu a účinnú projektovú prácu a umožňujú tak rýchly vývoj a realizáciu nových obchodných riešení.

Prístup PROMET rozlišuje medzi:

Metodika PROMET: preddefinované fázy, dokumenty s výsledkami atď. pre rôzne typy projektov, ako je procesne orientovaná reorganizácia podniku alebo zavedenie SAP či iných štandardných softvérových riešení

PROMET@work: nástroj na riadenie procesov na analýzu a dokumentáciu podnikových procesov, založený na Microsoft Visio®

Riešenia PROMET: riešenia pre riadenie procesov v rôznych portálových prostrediach, ako napríklad SAP® a Microsoft®

Kontaktujte nás

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.