IT JE SRDCOM SPOLOČNOSTI. JEHO BEZPEČNOSŤJE KĽÚČOVÁ.

Kybernetická bezpečnosť

Ochrana citlivých údajov, IT infraštruktúry a používateľov

Získajte s nami istotu a vysokú mieru zabezpečenia vašich cenných dát a IT infraštruktúry. Poskytujeme kľúčové služby kybernetickej bezpečnosti, ako je riadenie zraniteľnosti a dodržiavania politík, penetračné testovanie, poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti a bezpečnostné operačné centrum Axians. Ponúkame tiež služby v oblasti sieťovej bezpečnosti a ochrany koncových bodov.

Axians Slovensko

Získajte výhody s Axians:

ISTOTA, ODBORNOSŤ A OSVEDČENÉ RIEŠENIA

  • zníženie bezpečnostného rizika pre organizáciu
  • osvedčený proces detekcie a riadenia bezpečnostných incidentov
  • skrátenie času odozvy na bezpečnostné udalosti a incidenty
  • nákladovo efektívne riešenie bezpečnostných rizík stanovením priorít
  • súlad s bezpečnostnými normami, zákonmi a politikami spoločnosti, aj osvedčenými postupmi IT (CIS Benchmark)
  • dostupnosť odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti bez vysokých nákladov na nábor a odbornú prípravu

Riadenie zraniteľností v súlade s bezpečnostnými politikami

Poznáte slabé stránky vašich IT systémov? S cloudovou bezpečnostnou platformou získate okamžitý prehľad o potenciálnych bezpečnostných hrozbách a spôsobe, ako sa proti nim účinne brániť. Identifikované zraniteľnosti priorizujeme podľa potrieb a rizikového profilu vašej spoločnosti. Navrhneme kompletnú architektúru riadenia zraniteľností, zabezpečíme implementáciu, skenovanie, reporting, automatizáciu a integráciu a všetky následné kroky na zabezpečenie vašej IT infraštruktúry.

Jednorazové skenovanie

je vhodné pre malé a stredné organizácie. Skenovanie vyhodnocuje zraniteľnosti a súlad s politikami celej IT infraštruktúry. Odhalí najvýznamnejšie problémy a poskytne vám príležitosť prijať nápravné opatrenia na základe našich odporúčaní. Odporúčame skenovať štvrťročne.

Plnohodnotný manažment zraniteľností v reálnom čase

je vhodný pre stredné a veľké organizácie. Poskytuje trvalú a komplexnú ochranu. Bezpečnostný tím je proaktívne upozornený na potenciálne hrozby, aby ich mohol okamžite riešiť a predchádzať bezpečnostným incidentom.

Penetračné testovanie

Penetračné testy odhaľujú zraniteľnosti vo vašej IT infraštruktúre a aplikáciách, odhaľujú zraniteľnosti a pomáhajú predchádzať kybernetickým útokom v reálnom svete. Pri testovaní sa riadime najvhodnejšími normami ako OSSTMM, PTES a OWASP. Cieľom je identifikovať slabé miesta a správne vyhodnotiť bezpečnostné riziká pre vašu spoločnosť. Získate komplexnú správu, ktorá obsahuje manažérske zhrnutie ako aj detailnú analýzu jednotlivých zistení, a najmä nápravných opatrení pre každú bezpečnostnú hrozbu.

Poradenstvo

PRE VAŠU BEZPEČNOSTNÚ STRATÉGIU

Správna stratégia a jasné smerovanie sú nevyhnutné pre kybernetickú bezpečnosť vašej spoločnosti. Základom je vyhodnotenie aktuálneho stavu, definovanie požadovaného stavu a nájdenie cesty, ktorá k nemu vedie. Naši certifikovaní odborníci vám pomôžu efektívne dosiahnuť vaše ciele v oblasti kybernetickej bezpečnosti, či už ide o zvýšenie bezpečnosti, vývoj postupov na riešenie bezpečnostných incidentov alebo splnenie špecifických noriem alebo predpisov v súlade s normami ISO 27 000 a ISA/IEC 62 443 pre priemyselné systémy.

Axians Security Operations Center (SOC)

Služba Axians SOC chráni vaše kritické dáta a zdroje monitorovaním vašej IT infraštruktúry v reálnom čase. SIEM riešenie umožňuje zhromažďovanie, analýzu, koreláciu a vyhodnocovanie logov zo všetkých IT zariadení a bezpečnostných systémov, ktoré vo vašej spoločnosti používate. Vďaka tomu dokážeme rýchlo a presne odhaliť incident, vyhodnotiť prioritu a závažnosť bezpečnostnej hrozby a následne prijať opatrenia.

Riadenie bezpečnostných incidentov a udalostí (SIEM).

Naša platforma SIEM je založená na IBM QRadar a umožňuje on-premise aj cloudové nasadenie. Výhodou nasadenia u zákazníka je plná kontrola dát. Naopak, cloudové riešenie ponúka rýchlejšie nasadenie a väčšiu škálovateľnosť.

Monitorovanie bezpečnosti a riešenie incidentov.

Neustále monitorujeme a vyhodnocujeme všetky bezpečnostné incidenty. Naši analytici identifikujú falošne pozitívne výsledky a potvrdené incidenty predložia  na analýzu a nápravu špecialistom v konkrétnej oblasti bezpečnosti.

  • BEZPEČNÁ SIEŤOVÁ ARCHITEKTÚRA A MIKROSEGMENTÁCIA
  • SPRÁVA A NASADENIE PRVKOV SIEŤOVEJ BEZPEČNOSTI (FIREWALLY, IDS/IPS RIEŠENIA, ĎALŠIE NEXT GEN RIEŠENIA)
  • RIADENIE PRÍSTUPU DO SIETE (NAC) A VIDITEĽNOSŤ SIETE
  • RIEŠENIA DETEKCIE A ODOZVY KONCOVÝCH ZARIADENÍ (EDR)

Kontaktujte nás

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.